M.Thought #05

True love,

Not traitor,

Nice wish –

Successful wait.

अनुवाद :

सच्चा प्यार,

नहीं गद्दार,

सुन्दर कामना –

सफल प्रतीक्षा।

© gayshir 2019

Leave a Reply